За нас

ЗА НАС

КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (КВЕИ) e организация, учредена на 12 май 2010 г. в грaд Благоевград. Клъстерът обединява представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

 

НАШАТА ВИЗИЯ

Генералната визия за развитие на Клъстер ВЕИ се заключава в постигане на условия за устойчиво развитие на производството на чиста енергия и нейното ефективно управление и потребление в България. В подкрепа на политиките на Европейския съюз за опазване на околната среда, за преход към зелена икономика и свеждане до минимум на рисковете за климата, във връзка с националните приоритети и новите регулатрорни изисквания към енегийния бизнес в България, КВЕИ насърчава разработването и внедряването на иновации в сектора на ВЕИ и енергийната ефективност.

УСТАВ

(виж в Пълен текст на устава)

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно устава, органите на Клъстера са Общото събрание и Управителния съвет. Общото събрание е върховен орган на сдружението и в него участват всички членове на КВЕИ чрез своите представители. Клъстерът се управлява и представлява от Управителен съвет, който се състои от минимум шест юридически лица-членове на сдружението. УС има свой Председател, който представлява клъстера пред трети лица и координира органите на КВЕИ. Координацията между клъстерните членове се осъществява от Административното тяло на организацията.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ