Членове и партньори

ЧЛЕНОВЕ НА КВЕИ

В сдружение "Клъстер възобновяеми енергийни източници" членуват стопански организации (МСП), организация с нестопанска цел и висше учебно заведение.

Членството в клъстъра е доброволно.

Членове могат да бъдат търговци, регистрирани по ТЗ на Р България /български и чуждестранни юридически лица/, научни организации и техните подразделения, технологични центрове и научни съюзи, неправителствени организации, организации на работодателите, общински и областни административни ръководства и др., които приемат целите и насоките за функционирането на клъстера.

Членовете на СДРУЖЕНИЕТО запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

Нови членове се приемат с решение на УС на клъстъра въз основа на подадено писмена молба, в която представляващият кандидата декларира, че приема Устава на СДРУЖЕНИЕТО.

"АВЕРС" ООД
СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ – BG
"АКВА ВАК" ООД
"ВЕЦ СВОГЕ" АД
"ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД
"ЕКО ПАУЪР СИСТЕМС" ООД
"ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД
"ЕЛПРО-ЕС" ООД
"СЗМ" ООД
"КОМПЛЕКС 2000" ООД
"ПАРТНЪРС ИНЖИНЕРИНГ" ООД
"СО ФИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
"КОРЕЛ-ИД" ЕООД
"БЪЛГАРИЯ ИЖЕНЕНЕРИНГ" ЕАД
"ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ" ЕООД
G-MAR GMBH
"МОНИТЪРИНГ ЕНД ПРЕДИКШЪН" ООД
ЮГОЗАПАДЕН УНИФЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
"ЕКОМОТО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 "ФОМО" ЕООД
"ГЕМАР СОЛАР" ЕООД
"ИНТЕРКОНСУЛТ 1" ЕООД
"КОМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ" ООД
"АГРОБЕЛ 2010" ЕООД
"ВАЛДО КОНСУЛТ" ЕООД
"ХСН ГРИЙН СОЛАР" ЕООД
"КВИНРОН" ООД
"ГРАФЕН ИНОВЕЙШЪНС" ООД
"ИНО КОНСУЛТ" ООД
"СВ-ГРУП 1" ООД
ХИДРОВАТ" АД
"РОУД-ЕНЕРДЖИ" ООД
"ПИМ ЕЛЕКТРИК" ООД
"МЕДИКОМ ЕЛЕКТРИК" ООД
"ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН" ЕООД
"ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД
"ЕЛЕКТРО КОМ" ЕООД
"БИЗНЕС СПРАВОЧНИК СТРУМА" ООД
"ЮРОКОМ 2000" ООД
"БУЛТЕРА - БЪЛГАРИЯ" ООД
"ЕЗОТЕРНА" ДООЕЛ

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО

изтегли в Molba.doc
Едновременно с молбата за членство се подават следните документи:
Удостоверение за актуално състояние
Протокол за решение от управляващия орган на организацията за участие и представителство в сдружение „Клъстер ВЕИ„

ПАРТНЬОРИ НА КВЕИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ