Работен семинар на тема: „Мерки за намаляване на промените в климата“ 6-ти и 7-ми юли, 2017 г. в х-л Кристо, гр. Благоевград

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ ще проведе работен семинар на тема „Мерки за намаляване на промените в климата“, съвместно със Сдружение „Център за лековити билки и горски плодове – Амброзия“, водеща организация по проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в Трансграничния регион“, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония“.
Допълнителна информация по темата можете да намерите на следващите две връзки:
25 години Национален парк рила
Aleksandar Pulev-Variation in Ecosystems during Climate Change and possible changes in the region – Agriculture

Семинарът ще се проведе на 6-ти и 7-ми юли, 2017 г. в х-л Кристо, гр. Благоевград.
Повече информация може да получите на телефон: 073 539 498

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

 Тази публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, CCI No.2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.