СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ В РАМКИТЕ НА ИНТЕРРЕГ-ИПП ТРАНСГРАНИЧНА ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020

През месец юли 2019 г., сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ стартира изпълнението на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“, с акроним MCSoil. Проектът е съвместна инициатива на сдружение „Клъстер ВЕИ“ и сдружение „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония, която се реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006).
Проектното изпълнение ще се реализира в рамките на 15 месеца в периода юли 2019 – октомври 2020 г. Целеви групи на проекта са разпределени в три основни направления: изследователски организации, занимаваши се с опазване на околната среда, национални и регионални/местни власти, отговорни за мониторинга и опазването на почвите, и широката общественост.
Проектът е пряко насочен към оценка на специфичните нужди на региона от картографиране на съществуващото и потенциално замърсяване на почвата и повишаване информираността относно състоянието на почвените ресурси в България и Република Северна Македония, както и оказване на въздействие върху подобряването на ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите. Основната цел на проекта да бъде приложен екологичен скрининг и мониторинг на почвите чрез прилагане на иновативна методология.
В резултат на проекта ще бъде изготвена оценка на текущото състояние и специфичните нужди на региона, касаещи съществуващото и потенциално замърсяване на почвата. Това ще допринесе за повишаване информираността и познанията на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка със състоянието на почвените ресурси в пограничния региона на Република България и Република Северна Македония, както и за подобрена ефективност по отношение управлението на ресурсите по отношение на почвите.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

 Тази публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, CCI No.2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.