ПРОЕКТ „ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ЗАМЪРСЕНИ ПОЧВИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНА МЕТОДОЛОГИЯ“ с акроним (MCSOIL)

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ „ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ЗАМЪРСЕНИ ПОЧВИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНА МЕТОДОЛОГИЯ“

с акроним "MCSoil"

Референтен №: CB006.2.11.021

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: ЦЕНТЪР ЗА МЕДИЦИНСКИ БИЛКИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ – АМБРОЗИЯ

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15 месеца (юли 2019 – октомври 2020)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Околна среда

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 113 861.00 EUR

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Частни и други изследователи от трансгранични регион, включително консултанти, преподаватели, учени, професори, студенти и други;
 • Регионални и местни власти от трансграничния регион;
 • НПО, работещи в областта на опазването на околната среда;
 • Държавни институции, отговорни за регионалното развитие и опазването на околната среда.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Проектът е пряко насочен към оценка на специфичните нужди на региона от картографиране на съществуващото и потенциално замърсяване на почвата и повишаване информираността относно състоянието на почвените ресурси в Република   България и Република Северна Македония, както и оказване на въздействие върху подобряването на ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите. Основната цел на проекта да бъде приложен екологичен скрининг и мониторинг на почвите чрез прилагане на иновативна методология.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 • Дейности по управление и координация на проекта;
 • Дейности по комуникация и разпространение на информацията;
 • Изготвяне на пилотна концепция за избор на конкретните зони, определяне на местоположения за обследване и планиране на мрежата за извършване на скрининг на почвата, съобразно специфичните нужди на региона;
 • Прилагане на пилотен инструмент за изграждане на капацитет за екологичен скрининг и мониторинг на почвите, чрез иновативна методология;
 • Утвърждаване на методологията за скрининг на замърсяването на почвите, състояща се от независими химически анализи на подбрани проби от изследваната област, подготовка на тематични карти, геостатистически и пространствен анализ на данните;
 • Провеждане на финална конференция за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта в Република Северна Македония.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Изготвена детайлна оценка на специфичните нужди на региона за картографиране на съществуващото и потенциалното замърсяване на почвените ресурси;
 • Подобрена ефективност при управлението на ресурсите по отношение на почвените ресурси и повишен капацитет за гъвкаво и точно изследване на околната среда в трансграничния регион, базирано на предложената иновативна методология за анализ на околната среда и мониторинг на почвените ресурси;
 • Насърчено сътрудничеството в рамките на опазването на околната среда, изследователските и академичните организации и институции в трансграничния регион на България и Македония, като обща платформа за разпространение на ноу-хау и повишаване капацитета и уменията на институциите, занимаващи се с екологичен скрининг и мониторинг;
 • Повишена информираност сред основните заинтересовани страни, както и сред населението в трансграничния регион относно състоянието на почвените ресурси в партньорските страни чрез оценка на специфичните нужди на региона, по отношение на замърсяването на почвите и детайлно проучване на две „чувствителни“ зони в трансграничния регион на двете страни – две замърсени промишлени зони (ТЕЦ „Бобов дол“ и район Пробищип – Злетово) и две защитени зони „Чокльово блато“ (Република България) и Зона „Плоче – Литоелме“ (Република Северна Македония).

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ