ПРОЕКТ К-02-17/09.01.2013 „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕР ВЕИ“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ К-02-17/09.01.2013 "ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕР ВЕИ"

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца (януари 2013 – януари 2015)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 2.4: Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите

OПЕРАЦИЯ 2.4.1:  Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 224 450.00 BGN

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Основната цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и постигне устойчивост в развитието на фирмите от КВЕИ, посредством насърчаване на взаимодействието между тях и прилагане на клъстерния подход.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • Изграждане и развитие на административния потенциал на КВЕИ, чрез създаване на административно тяло на клъстера и изграждане на специфични познания на неговия екип в съответствие с предмета на дейност на клъстера;
 • Създаване на условия за оптимизиране на управлението, подобряване комуникацията и сътрудничеството между членовете на клъстера, и насърчаване обмена на знания, опит и иновативни практики;
 • Подпомагане дългосрочното планиране, управление и развитие на клъстера посредством разработването на обща стратегия за развитие на КЛЪСТЕР ВЕИ;
 • Привличане на нови членове, клиенти и стратегически партньори чрез популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на членовете на клъстер ВЕИ в национален и международен мащаб;
 • Установяване на партньорства с местни и регионални власти, национално представени структури, браншови организации и камари, образователни, неправителствени и научни институции, и др.;
 • Изграждане на връзки и обмяна на опит със сходни организации и клъстерни обединения на национално, трансгранично и европейско ниво.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 • Създаване на разнообразни маркетингови и промоционални материали за популяризиране на КВЕИ;
 • Създаване на уеб-портал и онлайн платформа за популяризиране на ВЕИ, онлайн борса и магазин за продукти и услуги в сферата на енергетиката;
 • Създаване и функциониране на ИСОИ база данни за обмен на информация и координиране на общи клъстерни дейности;
 • Разработване на обща стратегия и политика за развитие на КВЕИ;
 • Провеждане на обширна информационна кампания за популяризиране на енергията от ВЕИ, зелените практики и тяхната роля в местното развитие;
 • Участие на международни изложения, реализиране на бизнес контакти и обмяна на опит с представители на местни, регионални и национални власти, неправителствени и браншови организации, и водещи европейски клъстери.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

 • Популяризиране дейността на клъстера и неговите членове, и насърчаване взаимодействието помеж им;
 • Повишаване конкурентоспособността на фирмите от КВЕИ;
 • Привличане на нови членове в Клъстера;
 • Засилване участието му в международни проекти и програми;
 • Реализиране на партньорства с регионални и местни власти, и др.;
 • Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, като устойчива и евтина енергийна алтернатива за устойчиво развитие.

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ