ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“

Референтен №: CB006.1.11.165

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия, Република Македония

ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: Клъстер възобновяеми енергийни източници

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 15 месеца (октомври 2016 – ануари 2018)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Околна среда

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Обща стойност на проекта: 112 843.54 EUR

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Основните целеви групи са 9 общини:

- Благоевград, Сандански, Кресна, Симитли и Струмяни в Република България;

- Берово, Пехчево, Делчево и Виница в Република Северна Македония;

 • Стопански субекти от трансгранични регион;
 • Неправителствени организации;
 • Публични институции от общините по проекта.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Основната цел на проект "Съвместнa интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион" е да допринесе пряко за прехода на икономиката на Трансграничния регион от интензивно използване на въглеродни горива, към нисковъглеродна, като част усилията на ЕС за преход на икономиката на Европа. За да се постигне тази цел, партньорите по проекта ще приложат пряко съвместно трансгранично наблюдение на природните ресурси в 9 гранични общини (Берово, Пехчево, Делчево и Виница в Македония и Благоевград, Сандански, Кресна, Симитли и Струмяни в България), както и създаване на предпоставка за нисковъглеродна икономика и устойчиво развитие в трансграничния регион. Съвместен анализ на въглеродните емисии в региона ще покаже реалното състояние на въглеродния отпечатък (емисии на CO2) и парникови газове (GHG), също може да подчертае  необходимостта от тяхното намаляване.

Всички тези дейности имат за цел да се разработи обща политика за нисковъглеродна икономика, която може да допринесе, като действа като насока за местните власти и други заинтересовани страни, за преход към устойчиво трансгранично развитие.

За да се постигне това, съвместна изследователска дейност, информация относно състоянието и обмен на знание ще бъдат осъществени. Съвместната мрежа ще бъде създадена с участието на всички заинтересовани страни и от двете страни на границата, представляващи публични, частни и гражданския сектор. Освен това ще бъде разработена система за координация, обмяна на информация и опит между общините таргетирани по проекта и съвместни работни срещи ще се проведат в трансграничния регион. По този начин проектът ще допринесе за установяване на преки контакти между местните заинтересовани страни в двата погранични региона.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 • Анализ на ситуацията с въглеродните емисии в трансграничния регион.
 • Мониторинг на замърсяването на въздуха в градовете, който ще бъде направен във всички 9 проектни общини (Берово, Пехчево, Делчево и Виница в Македония и Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански в България) като отправна точка на проекта, и отговорност на двата партньора по проекта.
 • Организиране на два работни семинара за местните власти и бизнеса в Източен планов регион (в Македония) и област Благоевград ( в България).
 • Разработване на Съвместен документ на политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион, което се явява и основната дейност на проекта, който ще се реализира в 9 –те целеви общини с участието на местните заинтересовани страни и използване на данни от дейности 1 и 5. Разработването на доклад за въглеродния отпечатък с препоръки за обществени и бизнес обекти в региона е важна дейност за целевите групи, ще предостави рамка за следващите дейности към намаляване на потреблението на въглерод и ще се изпълни във всички 9 проектни общини.
 • Създаване на трансгранична мрежа за съвместна нисковъглеродна икономика - дейността ще бъде един от резултатите от проекта с участието на всички заинтересовани страни от Източен регион и Област Благоевград; мрежата ще следи за изпълнението на Съвместния документ за политика и ще допринесе бъдещо сътрудничество.
 • Провеждане на учебни посещения за обмяна на опит, които ще бъдат организирани в Област Благоевград и Източен регион с цел популяризиране на положителни примери за нисковъглеродна икономика.
 • Провеждане на обществена информационна кампания относно климатичните промени и значението на намаляването на въглеродния отпечатък ще се реализира и в двата погранични региона, като се използват различни подходи и различни средствата за масово осведомяване.
 • Заключителна конференция за популяризиране на резултатите от проекта ще се проведе в Пехчево с участието на представители от двата региона в проекта.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Повишени възможности на общините, бизнеса и неправителствените организации за опазване на околната среда, устойчивото развитие и нисковъглеродни практики.
 • Разработен Съвместен документ на политика за нисковъглеродна икономика за трансграничен регион като рамка за бъдещи дейности и сътрудничество в тази област.
 • Повишена информираност сред целевите групи и широката общественост за защита на околната среда и значението на нисковъглеродни практики.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

 Тази публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония, CCI No.2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ