Обществено обсъждане за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане във връзка с проект за решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Правомощието на Комисията ежегодно да определя пределна цена за сделки на пазара на балансираща енергия произтича от разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът за решение беше публикуван на интернет страницата на КЕВР. Официални покани за участие в общественото обсъждане регулаторът изпрати до заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. На обсъждането присъстваха представители на ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД и Българска Фотоволтаична асоциация.

Проектът на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия предвижда промяна на настоящия модел предвид новите обстоятелства на енергийния пазар и в съответствие с европейската практика. Предвижда се пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре да бъде в размер на Цпдн +100 лв./MWh, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. В проекторешението е заложено пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу да бъде в размер на 0,00 (нула) лв./MWh. Предвидените в проекта за решение пределни цени не се прилагат при сключване на сделки за балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар.

Според анализа на експертите на КЕВР проектът за решение е в резултат на внимателна оценка на плюсовете и минусите на различните варианти на пазара на балансираща енергия с цел да бъде намерен работещ модел, удовлетворяващ пазарните участници. Прилагането на този модел за определяне на цената на доставчиците на балансираща енергия ще осигури предпоставки за стабилност на сектора, сигурност на снабдяването, както и спазване на принципите по чл. 23, чл. 24 и чл. 31 от ЗЕ. В изказванията си участниците в общественото обсъждане заявиха подкрепа за предлагания нов модел на определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия и го определиха като адекватна и навременна стъпка в правилна посока. Според тях положителна мярка е прилагането на почасови цени за доставка на балансираща енергия, както и определяне на цената за регулиране нагоре с твърда добавка, а не с коефициент. Същевременно бяха изразени известни опасения до каква степен предлаганият размер на добавка от 100 лв. ще удовлетвори отделните пазарни участници.

В отговор на поставените въпроси ръководителят на работната група Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“, подчерта, че предлаганият модел на ценообразуване значително по-добре балансира интересите на заинтересованите страни и не допуска прекомерни стимули, които да бъдат за сметка на всички пазарни участници. В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат свои писмени становища по проекта за решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Регулаторът ще се произнесе мотивирано по тях в окончателното си решение на закрито заседание на 23.12.2019 г.

За повече информация тук.
Източник: www.bpva.org