Mетодологически указания за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите

Като част от дейностите по проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“, с акроним MCSoil, бе изготвен протокол с методологически указания за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите за разработване и прилагане на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви.

Основната цел на документа е разработването на подробни методологически указания, съдържащи етапите и необходимите указания за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите, които ще бъдат използвани като основа за разработването и прилагането на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви. Изследването и мониторингът на почвите ще бъдат извършени посредством специализирано и иновативно оборудване за измерване на терен, предназначено за бърза, надеждна и икономически ефективна оценка на магнитната чувствителност на почвите.

Протоколът е разработен в съотвествие с естествените почвени условия и характеристики в трансграничния регион. Той описва конкретната методология и последователността, които ще бъдат следвани при оценяването на степента на замърсяване. Тази методология ще бъде стриктно следвана в процеса на измерване на магнитната чувствителност на почвите в избраните за опробване зони. Четирите области, част от трансграничния регион, необходими за обпробване и приложение на иновативната методология, са определени въз основа на резултатите на природно-географския анализ и социално-икономическата характеристика на трансграничния регион в Република България, разработени в рамките на проекта. Разработените указания представляват стратегически план, който дефинира целите и търсените резултати, като посочва основните стъпки, необходими за тяхното постигане.

Пълният текст на документа е наличен тук.

 

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014-2020,  CCI No.2014TC16I5CB006.

 Тази публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No.2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.