Стартира изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, Договор № BG16RFOP002-1.016-0011-C01

                                                                                                                                      

В края на месец юни 2020 г., “Клъстер възобновяеми енергийни източници“ стартира изпълнението на проект  „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, Договор № BG16RFOP002-1.016-0011-C01. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетна ос: Технологично развитие и иновации; Наименование на процедурата: „Развитие на иновационни клъстери“; Област на интервенция: 063 Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП.

Проектът е пряко насочен към повишаване на конкурентноспосбността на Клъстер ВЕИ чрез стимулиране на неговата иновационна дейност. Специфичната цел на проекта е да бъде разработена иновативна инсталация и създаден демонстрационен център за добиване и вътрешно балансиране на 100% екологично чиста електроенергия, чрез укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера, съвместно използване на съоръжения, обмяна на опит и трансфер на знания между членовете на клъстера и създаване на сътрудничества между тях. Общата и специфичната цели на проекта представят общата рамка и визия как в условията на нарастваща конкуренция КВЕИ може да подобри конкурентните си позиции и на тази основа да допринесе за устойчивото икономическо развитие на своите членове, чрез повишаване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации. Разработването на нови, иновативни продукти представлява ключов фактор за установяване на трайни конкурентни предимства, които да гарантират прилагане на устойчив модел на растеж и развитие в дългосрочен план.

Проектното изпълнение ще се реализира в рамките на 24 месеца в периода 26 юни 2020 – 26 юни 2022 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 2 282 940 лв., от които 1 274 337.00 лв. европейско и 224 883.00 лв. национално съфинансиране.