Покана за участие в информационна среща по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“

 

ПОКАНА 

от сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“

за участие в информационна среща по проект

„Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“


 

На 04 август 2020 г,. от 11.00 часа в зала „Пара“ – гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 1, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, с ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълнява от сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“.

Проектът се изпълнява в рамките на  ОП „Иновации и конкурентоспособоност“ 2014 – 2020, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

В рамките на събитието, сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ ще представи пред заинтресованите страни основните цели на проекта, както и ще предостави сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.