Проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОНЕН КЛЪСТЕР ВЕИ“

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца (26 юни 2020 – 26 юни 2022)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ПРИОРИТЕТНА ОС: Технологично развитие и иновации

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Развитие на иновационни клъстери“

ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ063 Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 282 940 лв., от които 1 274 337.00 лв. европейско и 224 883.00 лв. национално съфинансиране

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Проектът е пряко насочен към повишаване на конкурентноспосбността на Клъстер ВЕИ чрез стимулиране на неговата иновационна дейност.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

Специфичната цел на проекта е да бъде разработена иновативна инсталация и създаден демонстрационен център за добиване и вътрешно балансиране на 100% екологично чиста електроенергия, чрез укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера, съвместно използване на съоръжения, обмяна на опит и трансфер на знания между членовете на клъстера и създаване на сътрудничества между тях.

Общата и специфичната цели на проекта представят общата рамка и визия как в условията на нарастваща конкуренция КВЕИ може да подобри конкурентните си позиции и на тази основа да допринесе за устойчивото икономическо развитие на своите членове, чрез повишаване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации. Разработването на нови, иновативни продукти представлява ключов фактор за установяване на трайни конкурентни предимства, които да гарантират прилагане на устойчив модел на растеж и развитие в дългосрочен план.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

  • Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности;
  • Публичност и визуализация на проекта. Изпълнението на тези дейности ще допринесе за повишаване на иновационната активност както в клъстера, така и в неговите членове. Подкрепата ще осигури достъп до технологиите и експертните познания, необходими за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера. Ще се създаде по-привлекателна среда за предприятията, генератори на иновации.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за повишаване на иновационната активност както в клъстера, така и в неговите членове. Подкрепата ще осигури достъп до технологиите и експертните познания, необходими за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера. Ще се създаде по-привлекателна среда за предприятията, генератори на иновации.

                               

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ