Проведена информационна среща по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“
във връзка с проведена информационна среща по проект
„Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“


На 04 август 2020 г., от 11.00 часа в зала „Пара“ – гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 1,
се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“,   ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, с бенефициент сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016: „Развитие на иновационни клъстери“.

В рамките на събитието бяха представени пред заинтересованите страни основните цели на проекта, а именно как изпълнението му ще допринесе за повишаване на иновационната активност както в клъстера, така и сред неговите членове. Подкрепата ще осигури достъп до технологии и експертни познания, необходими за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера, и за осигуряване на основа за конкретни проекти за сътрудничество между участниците в клъстерите и външните партньори.  С изпълнението на проекта ще бъде създадена по-привлекателна среда за предприятията, генератори на иновации. Участниците в събитието бяха запознати и с напредъка по изпълнението на заложените дейности.