ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИВЕТСТВА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА КЛИМАТА

Комисията приветства постигнатото в сряда предварително споразумение между съзаконодателите относно Европейския законодателен акт за климата. С Европейския законодателен акт за климата, който е един от ключовите елементи на Европейския зелен пакт, се утвърждава ангажиментът на ЕС за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата, както и междинната цел за намаляване до 2030 г. на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. С това споразумение относно Европейския законодателен акт за климата се отбелязва ключов етап за Комисията Фон дер Лайен, като се изпълнява един от ангажиментите, обявени в политическите насоки на председателя през юли 2019 г. В допълнение към целта за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата днешното споразумение укрепва европейската рамка за действия в областта на климата, като въвежда следните елементи: амбициозна цел в областта на климата за 2030 г. за намаляване на нетните емисии с най-малко 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. с яснота относно приноса на намаляването и поглъщанията на емисиите; признаване на необходимостта от увеличаване на въглеродните поглътители на ЕС чрез по-амбициозен регламент относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, за което Комисията ще направи предложения през юни 2021 г.; процес за поставяне на цел в областта на климата за 2040 г., като се вземат предвид предложението и примерният бюджет за парниковите газове за периода 2030—2050 г., които Комисията трябва да публикува; ангажимент за отрицателни емисии след 2050 г.; създаване на Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който ще предоставя независими научни становища; по-стриктни разпоредби относно адаптирането към изменението на климата; висока степен на съгласуваност на всички политики на Съюза с целта за неутралност по отношение на климата; ангажимент за взаимодействие със секторите, за да бъдат изготвени специфични за отделните сектори пътни карти, очертаващи пътя към постигане на неутралност по отношение на климата в различните области на икономиката.  Комисията представи предложението си за Европейски законодателен акт за климата на 4 март 2020 г. След като днешното предварително споразумение бъде официално одобрено от Парламента и Съвета, Европейският законодателен акт за климата ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила. Повече информация за предложението е налична тук.

 

Източник: https://ec.europa.eu