СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ Е ОДОБРЕН ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАТФОРМА ЗА КЛЪСТЕРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ECCP) – „TOWARDS GREEN TRANSITION FACILITY“.

                                                                                                                                                

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ е одобрен за участие в инициативата на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP)„Towards Green Transition“ Facility.

Общо 25 клъстера от цяла Европа, развиващи своята дейност в различни области, са включени в проекта “Towards Green Transition“ Facility. Инициативата е финансирана от Европейската комисия и ще позволи на одобрените клъстери да популяризират умения и подходи за осъществяване на т.н. „зелен преход“ сред своите членове, чрез предоставяне на технически консултации от висококвалифицирани експерти в съответните области, отговарящи на специфичните нужди на отделните клъстери.

Класираните клъстерни обединения се отличават с оригиналните си апликационни форми и заложени проектни идеи.
Сред приоритетните области, посочени от клъстерите за получаване на консултантска помощ, имащи отношение към реализирането на зелен преход, са устойчиви бизнес модели и инвестиции, разработване на екологични продукти и услуги, ефективно използване на водните ресурси, максимизиране на енергийната ефективност, устойчиви и ефективни решения, касаещи кръговата икономика, дейности, насочени към оптимизиране управлението на отпадъците и намаляване тяхното генериране, намаляване на въглеродния отпечатък и емисиите на парникови газове, иновации за устойчив растеж.
Консултантската и техническата помощ, която ще бъде предоставена на отделните клъстери, включва преки консултации, провеждане на семинари, сесии за обмен на знания и опит между клъстерите, наръчници, препоръки и други.

Крайният срок за изпълнение на инициативата на ECCP е до 30 септември 2021 г.

Пълният списък с одобрените европейски клъстери, които ще получат техническа помощ за реализация на заложените зелени инициативи, е наличен тук.