СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ В РАМКИТЕ НА ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“

През месец април 2021 г., сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ стартира изпълнението на проект „Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy“, с акроним AGROFFICIENCY. Партньори на сдружение Клъстер ВЕИ в изпълнението на проекта са Камарата на малките и средни предприятия на Солун (водещ партньор), Института за малки предприятия на Гръцката конфедерация на професионалисти, занаятчии и търговци (IME GSEVEE), Гръцка асоциация за управление на веригата за доставки и Регионално търговско-промишлена палата – Благоевград. Проектът е съвместна инициатива на която се реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.

 

Основната цел на проекта е да повиши подкрепата за утвърдените и новосъздадени малки и средни предприятия (МСП) от широкия хранително – вкусов сектор в трансграничната зона, чрез създаване на „Център за подкрепа на бизнеса“ (базиран на принципа „работа на едно гише“ – “one – stop -shop”), който ще работи по модел, подобен на инкубаторите за МСП. Центърът ще осигурява необходимото обучение, консултиране и изграждане на мрежи, предоставяйки възможност на местните МСП да развиват своите бизнес модели и да планират дейностите си, да генерират и споделят нови идеи, да придобиват и обменят ноу – хау, да изградят комуникационни канали, като същевременно формират конкурентни предимства, които да ги направят привлекателни за инвеститорите. Освен това, центърът за подкрепа на бизнеса ще ги обучава по въпроси, свързани със стратегии и методологии за ефективност на разходите, ще насърчава внедряването на кръговата икономика в производствата, услугите и съвременната логистика в бизнес дейностите на МСП. Центърът ще насърчава кооперирането и изграждането на нови вериги на стойността.

 

Основните дейности и очакваните резултати са свързани с предоставянето на малки и средни предприятия от широкия хранително-вкусов сектор на обучителни сесии и семинари, целенасочено бизнес консултиране на МСП, както и консултации по отношение на най-добрите практики в кръговата икономика, изграждане на електронна платформа за подкрепа и хибридни мрежи, и иновационни форуми. В допълнение, проектът предвижда и посещението на Международен панаир в чужбина извън района, в който попада Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.

 

Сред ключовите дейности на сдружение КВЕИ са:

 

  1. Изграждане на Обсерватория за кръговата икономика и осигуряване на оборудване с цел подкрепа работата на „Център за подкрепа на бизнеса“. Функционирането на Обсерваторията за кръговата икономика е пряко насочено към промотирането на иновациите в ресурсната ефективност сред утвърдените и новосъздадени малки и средни предприятия от широкия хранително-вкусов сектор в трансграничната зона.
  1. Организиране на семинари и посещение на Международен панаир.
  1. Пилотна дейност: Закупуване на компостери с цел промотиране на екологично съобразни дейности сред утвърдените и новосъздадени малки и средни предприятия от широкия хранително-вкусов сектор в Трансграничната зона.
  1. Събиране на данни и провеждане на изследвания в областта на кръговата икономика.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Renewable Energy Sources Cluster and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.