ПРОЕКТ „ENHANCING THE COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE GROWTH IN THE AGROFOOD SECTOR THROUGH THE PROMOTION OF CIRCULAR ECONOMY“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

ПРОЕКТ „ENHANCING THE COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE GROWTH IN THE AGROFOOD SECTOR THROUGH THE PROMOTION OF CIRCULAR ECONOMY“
с акроним ‘AGROFFICIENCY’

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Камара на малките и средни предприятия на Солун

ПРОЕКТЕН ПАРТНЬОР № 5: сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни Източници”

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24 месеца (април 2021 – април 2023)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи малки и средни предприятия, фокусирани върху трансграничното сътрудничество

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 650 000.00 EUR

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • Стартиращи и утвърдени МСП от хранително - вкусовия сектор в трансграничния регион.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Основната цел на проекта е да повиши подкрепата за утвърдените и новосъздадени малки и средни предприятия (МСП) от широкия хранително - вкусов сектор в трансграничната зона, чрез създаване на „Център за подкрепа на бизнеса“ (базиран на принципа „работа на едно гише“ - “one – stop -shop”), който ще работи по модел, подобен на инкубаторите за МСП. Центърът ще осигурява необходимото обучение, консултиране и изграждане на мрежи, предоставяйки възможност на местните МСП да развиват своите бизнес модели и да планират дейностите си, да генерират и споделят нови идеи, да придобиват и обменят ноу – хау, да изградят комуникационни канали, като същевременно формират конкурентни предимства, които да ги направят привлекателни за инвеститорите.

ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:

Основните дейности и очакваните резултати са свързани с предоставянето на малки и средни предприятия от широкия хранително-вкусов сектор на обучителни сесии и семинари, целенасочено бизнес консултиране на МСП, както и консултации по отношение на най-добрите практики в кръговата икономика, изграждане на електронна платформа за подкрепа и хибридни мрежи, и иновационни форуми. В допълнение, проектът предвижда и посещението на Международен панаир в чужбина извън района, в който попада Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.

 

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ