СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ В РАМКИТЕ НА ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“

През месец април 2021 г., сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ стартира изпълнението на проект „Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy“, с акроним AGROFFICIENCY. Партньори на сдружение Клъстер ВЕИ в изпълнението на проекта са Камарата на малките и средни предприятия на Солун (водещ партньор), Института за малки предприятия на Гръцката конфедерация на професионалисти, занаятчии и търговци (IME GSEVEE), Асоциация за управление на веригата за доставки в Гърция и Регионално търговско-промишлена палата – Благоевград. Проектът е съвместна инициатива на която се реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.

Основната цел на проекта е да повиши подкрепата за утвърдените и новосъздадени малки и средни предприятия (МСП) от широкия хранително – вкусов сектор в трансграничната зона, чрез създаване на „Център за подкрепа на бизнеса“ (базиран на принципа „работа на едно гише“ – “one – stop -shop”), който ще работи по модел, подобен на инкубаторите за МСП. Центърът ще осигурява необходимото обучение, консултиране и изграждане на мрежи, предоставяйки възможност на местните МСП да развиват своите бизнес модели и да планират дейностите си, да генерират и споделят нови идеи, да придобиват и обменят ноу – хау, да изградят комуникационни канали, като същевременно формират конкурентни предимства, които да ги направят привлекателни за инвеститорите. Освен това, центърът за подкрепа на бизнеса ще ги обучава по въпроси, свързани със стратегии и методологии за ефективност на разходите, ще насърчава внедряването на кръговата икономика в производствата, услугите и съвременната логистика в бизнес дейностите на МСП. Центърът ще насърчава кооперирането и изграждането на нови вериги на стойността.

Основните дейности и очакваните резултати са свързани с предоставянето на малки и средни предприятия от широкия хранително-вкусов сектор на обучителни сесии и семинари, целенасочено бизнес консултиране на МСП, както и консултации по отношение на най-добрите практики в кръговата икономика, изграждане на електронна платформа за подкрепа и хибридни мрежи, и иновационни форуми. В допълнение, проектът предвижда и посещението на Международен панаир в чужбина извън района, в който попада Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.

Сред ключовите дейности на сдружение КВЕИ са:

1. Изграждане на Обсерватория за кръговата икономика и осигуряване на оборудване с цел подкрепа работата на „Център за подкрепа на бизнеса“. Функционирането на Обсерваторията за кръговата икономика е пряко насочена към промотирането на иновациите в ресурсната ефективност сред утвърдените и новосъздадени малки и средни предприятия от широкия хранително-вкусов сектор в трансграничната зона.

2. Организиране на уъркшопи и посещение на Международен панаир.

3. Пилотна дейност: Закупуване на компостери с цел промотиране на екологично съобразни дейности сред утвърдените и новосъздадени малки и средни предприятия от широкия хранително-вкусов сектор в Трансграничната зона.

4. Събиране на данни и провеждане на изследвания в областта на кръговата икономика.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-А „Гърция-България 2014-2020“.