Представяне на резултатите от анализа на степента на замърсяване на почвената покривка, посредством магнитна възприемчивост в рамките на Девета международна научна конференция „Съвременни тенденции в науката“ (FMNS-2021)

Резултатите от анализа на степента на замърсяване на почвената покривка, посредством магнитна възприемчивост, изготвен по проект “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)” № CB006.1.11.023, бяха представени в рамките на Девета международна научна конференция „Съвременни тенденции в науката“ (FMNS-2021),  организирана от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, проведена на 15 – 16 септември 2021 г. Участие в събитието взеха представители от България, Русия, Италия, Чехия, Германия, Великобритания и др., разпределени в няколко научни направления: Химия, Физика, География, Eкология и опазване на околната среда, Математика, Информатика, Технически науки, Методика на обучението

В изнесения доклад се набляга на свойствата на магнитната чувствителност на почвата, като индикатори за замърсяване с тежки метали в района на ТЕЦ „Бобов дол“. Фокусът на дискусията бе насочен към метода за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите за прилагане на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви.

Изследването и мониторингът на почвите в рамките на периода на изпълнение на проекта бе извършени посредством специализирано и иновативно оборудване за измерване на терен, предназначено за бърза, надеждна и икономически ефективна оценка на магнитната чувствителност на почвите, в съотвествие с естествените почвени условия и характеристики в конкретната зона. Обсъдена е и конкретната методология и последователността, необходими при оценяването на степента на замърсяване.

Пилотният инструмент за събиране на почвени проби, обработване, анализиране и представяне на данни, е основан на иновативни геофизични методи за икономически ефективна, чувствителна и бърза оценка на качеството на почвите в околната среда. Основното предимство на тази иновативна методология е нейната висока чувствителност и възможност за интелигентно адаптиране на метода, според спецификите на обекта и съществуващия проблем. Също така, методът функционира много по-бързо и по-икономично от традиционно използвания химичен анализ.