Публична покана

Дата: 03/04/2022 г.

Днес, 03.04.2022, Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ обявява процедура за избор на изпълнител с външно възлагане с предмет Доставка на ДМА и ДНА:

  • Обособена позиция 1 – Фотоволтаичен генератор – 1 бр.
  • Обособена позиция 2 – Водноелектрически генератор – 1 бр.
  • Обособена позиция 3 – Вятърен генератор – 1 бр.
  • Обособена позиция 4 – Биогаз електрогенератор – 1 бр.
  • Обособена позиция 5 – Иновативна система за съхранение на излишната енергия – 1бр.
  • Обособена позиция 6 – Лаборатория за изследване на ефективността и екологичните характеристики на различните ВЕИ в зависимост от режима на експлоатация – 1 бр.
  • Обособена позиция 7 – Иновативен програмен продукт за оперативно динамично балансиране и управление на енергийните източници по групи и мощности – 1 бр.

Процедурата се провежда съгласно ПМС № 160 от 01.07.2016 г. и Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0011-C02, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 между МИ и Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“.

Срок за подаване на офертите: 11/04/2022 г.

Изтеглете пълната документация за кандидатстване:

Тръжна документация