EEN

От януари 2022 г. RES CLUSTER/ Клъстерът ВЕИ е официален домакин на Enterprise Europe Network в България.

Мрежата Enterprise Europe Network (ЕЕN) е основният инструмент на Европейската комисия за провеждане на нейните политики за подпомагане на малкия и среден бизнес в Европа. EEN има за цел да повиши конкурентоспособността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на интегрирани консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнес развитието.
Тя стартира дейността си през 2008 г. и към момента е представена от над 600 организации на територията на 66 държави.
Мрежата EEN – България обединява 12 организации в София, Бургас, Варна, Габрово, Русе, Стара Загора и Пловдив.

Мрежата предлага следните услуги:

  • съдействие за изграждане на нови международни партньорства с отличен потенциал за растеж чрез предоставяне на директен достъп до най-голямата база данни за бизнес, технологично и научно-изследователско коопериране;
  • подкрепа за участие в международни конференции, търговски изложения и мисии и двустранни бизнес срещи в Европа и трети страни;
  • организиране на обучения и предоставяне на съвети относно: европейско законодателство и стандарти; навлизане на международния пазар; защита на интелектуалната собственост; възможности за финансиране по европейските програми и алтернативни източници; технологичен трансфер и други теми от интерес за МСП;
  • консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации, иновационен мениджмънт и успешно комерсиализиране на иновативни продукти.

Като една от организациите в ЕЕN – България, нашата цел е да работим за постигане на условия за устойчиво развитие на производството на чиста енергия и нейното ефективно управление и потребление в България. Усилията ни са насочени към поддържане на политиките на Европейския съюз за опазване на околната среда, улесняване на прехода към зелена икономика и свеждане до минимум на рисковете за климата. Във връзка с националните приоритети и новите регулаторни изисквания към енергийния бизнес сектор в България, RESC насърчава развитието и въвеждането на иновациите в сектора на ВЕИ и ЕЕ.