БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ по проект „Agrofficiency“

„Подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж в агро-хранителния сектор чрез насърчаване на кръгова икономика”

Уважаеми предприемачи,

КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Ви кани за участие в проекта

Подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж в агро-хранителния сектор чрез насърчаване на кръгова икономика” с акроним „Агроефективност”/“Agrofficiency“ на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”. Проектът се осъществява чрез Центъра за подкрепа на бизнеса. Информация за проекта: https://agrofficiency.eu/bg/за-проекта/

Начална дата 13 април 2021 г.

Крайна дата 12 април 2023 г.

 

УСЛУГИ

Услугите, предоставяни от Центъра, са насочени към укрепване на съществуващи и нови МСП в агро-хранителния сектор чрез предоставяне на съдействие, подкрепа и възможности за МСП да развиват своите бизнес инструменти, да създават нови идеи, за да бъдат по-привлекателни за нови инвеститори.

Центърът извършва индивидуални консултации с фирми в агро-хранителния сектор по специфични запитвания и текущи проблеми.

 

БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

Бизнес консултациите се провеждат от специализирани бизнес консултанти и, когато е необходимо, от квалифицирани специалисти и обхващат следните тематични модули:

  • Най-добри практики за зелена верига за доставки;
  • Зелени практики за нови агро-хранителни технологии;
  • Ползи от използването на биомаса и отпадъци от производствени дейности.
ОБУЧЕНИЕ

Обучителните теми на работилниците и семинарите включват следните области:

  • Стартиращо предприемачество и бизнес възможности в агро-хранителния сектор;
  • Съдействие за изграждане на Бизнес план / Канава за градивните елементи на успешния бизнес модел (Business canvas);
  • Методи за финансиране, достигане до нови инвеститори и готовност за нови инвестиционни идеи;
  • Помощ при изготвяне на предложения;
  • Насоки за достъп до нови пазари;
  • Съдействие по изготвяне на Маркетингов план;
  • Съдействие по изготвяне на Стратегически план.
ПЛАТФОРМА НА ПРОЕКТА

Проектът предлага платформа, в която можете да се регистрирате, за да търсите партньорски контакти, да задавате въпроси по текущи проблеми и да презентирате своя бизнес. Центърът оказва подкрепа при регистрацията и всички дейности в платформата. Линк към регистрацията: https://esupportplatform.agrofficiency.eu/

 

Участие на МСП в обучения, работилници и семинари

За участието на МСП в дейностите на Центъра за подкрепа на бизнеса: Моля, посочете първоначалния си интерес с имейл до Клъстер ВЕИ:

res_cluster@abv.bg

office@res-cluster.com