Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, КВЕИ търси да назначи:

                                                                                                                                           

 

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ търси да назначи:

 

Позиция: Специалист, технически контрол

Квалификация и отговорности

Образование: Висше образование, степен „бакалавър“;

Професионален опит: Минимум 5 години опит в сферата на анализи и управление на процеси;

Функции (отговорности и задължения): Разработва и отговаря за математическото моделиране на процесите, разработва и администрира базите от данни, следи за коректното агрегиране на текущите информационни потоци, извършва анализи, взема решения за оптимизация и предписва мерки за корекции в работата на иновативните алгоритми за управление на комплекса. Участва активно в създаването им и координира прилагането на иновациите.

Период на заетост: 24 месеца

Часова заетост: 4 часа на ден

Местоположение: град Симитли

 

За повече информация и контакти:
Лице за контакт: Мария Ангелова
Тел. /Факс: +35973 539 498 / +359893352436
E-mail: res_cluster@abv.bg